Vedtægter

Vedtægter


Vedtægter for Helsingør Politis Idrætsforening Sejlerafdelingen


§ 1

Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Helsingør Politis Idrætsforening – sejlerafdelingen – HPI-Sejlerafdelingen – med hjemsted på Politigården, Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør.


§ 2

Foreningens formål:

Foreningens formål er at fremme interessen for fritidslivet til søs, ved afholdelse af kap- og tursejladser, øvelses- og navigationssignaler samt sportsfiskerturer.


Desuden skal foreningen ved kursusvirksomhed eller ved støtte hertil, give medlemmerne mulighed for at lære navigation, tovværksarbejder m.m., samt om sikkerhed og ansvar på søen.


§ 3

Medlemskab og organisationer:

HPI-sejlerafdelingen er én af flere underlagte idrætsforeninger under Helsingør Politis Idrætsforening, 3000 Helsingør.

HPI-sejlerafdelingen er underkastet love og bestemmelser for følgende organisationer; Dansk Idrætsforbund, Dansk Politi Idrætsforbund, Dansk Sejlunion, samt Helsingør Politis Idrætsforening.


§ 4

Foreningens medlemmer:

Som medlemmer kan bestyrelsen optage alle i dansk politi ansatte samt ægtefæller/samlevere til disse.

Med bestyrelsens samtykke kan optages medlemmer der ikke opfylder de almindelige betingelser for medlemskab. Disse medlemmer nyder i alle henseender samme rettigheder og forpligtelser som foreningens øvrige medlemmer

Medlemskabet kan fortsættes under orlov og ved pensionering.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter jf. § 14.


§ 5

Ind og udmeldelse samt eksklusion:

Indmeldelse kan ske til ethvert medlem af bestyrelsen.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningen, med mindst 2 mdr.d varsel til den første i en måned, og at den pågældende har betalt sit kontingent frem til den dag, hvor udmeldelsen har virkning.

Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 mdr., kan bestyrelsen med 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.


Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 dele af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor spørgsmålet om eksklusionen skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

I alle tilfælde, hvor eksklusionen skal behandles på generalforsamlingen, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har adgang til generalforsamlingen, med ret til at forsvare sig.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love jf. § 14.

Et medlem, som er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.


§ 6

Kontingent:

Kontingentet fastsættes ved den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen.

Kontingentet betales ved løntræk via Politiets Sprogforbund månedsvis forud.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.


Civile eller andre uden konto i Politiets Sprogforbund, betaler kontingent 6. mdr. forud.

For pensionister fastsættes kontingentet til halvdelen af det kontingent, der til enhver tid er gældende for andre medlemmer og betales til kassereren efter reglerne for medlemmer med eller uden konto i Politiets Sprogforbund.


Kontingentrestance ud over 3 mdr. behandles som anført under § 5.


§ 7

Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i februar/marts måned, dog altid forud for generalforsamlingen i Helsingør Politis Idrætsforening, og indkaldelse hertil sker med mindst 14 dages skriftlig varsel til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres på samme måde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages på dagsordenen.

Stemmeret har medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan udøves ved personlig fremmøde, ligesom der kan stemmesved fuldmagt, idet 1 medlem kan møde med én fuldmagt.

Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.


§ 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


1)Valg af dirigent.

2)Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3)Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

4)Fastlæggelse af kontingent for det følgende år.

5)Behandling af indkomne forslag.

6)Valg af formand (ulige år).

7)Valg af kasserer.

8)Valg af den øvrige bestyrelse.

9)Valg af én suppleant til bestyrelsen.

10) Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant.

11) Valg af diverse udvalg.

12) Eventuelt.


§ 9

Generalforsamlingens ledelse:

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog jf. § 5, § 14 og § 15.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.

På begæring af ét medlem, der er stemmeberettiget, skal valg og afstemning foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori referatet fra forhandlingerne optages i det omfang, som dirigenten bestemmer.


§ 10

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 del stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden, gælder bestemmelserne i § 7.


§ 11

Bestyrelse – valg:’

Sejlerafdelingen ledes af en bestyrelse på 5 personer, valgt blandt Sejlerafdelingens medlemmer.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen er Sejlerafdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alleforhold.

De vedtagne beslutninger og foretagne forhandlinger forpligter sejlerafdelingen i henhold til lovene.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år for 2 år ad gangen. Næstformanden, kassereren og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år for 2 år ad
gangen.
Derudover vælges hvert år en suppleant.
Genvalg kan finde sted.


§ 12

Konstituering – tegningsret:

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og afholder møde så ofte det skønnes nødvendigt.

Der skal over forhandlingerne føres en protokol, der skal godkendes ved næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede jf. dog § 5.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal og ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ved optagelse af lån, kautionsforpligtelse eller anden sikkerhedsstillelse kræves der underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer efter forudgående indhentet tilladelse ved bestyrelsen for Helsingør Politis Idrætsforening.
Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren, således at han disponerer inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer


§ 13

Regnskab og revision:

Sejlerafdelingens regnskabsår er kalenderåret fra den 1. januar til den 31. december.

Sejlerafdelingens regnskab skal være revideret og påtegnet af de på generalforsamlingen valgte kritiske revisorer, inden generalforsamlingens afholdelse, og regnskabet skal tilsendes medlemmerne sammen med dagsordenen for generalforsamlingen, samt sendes til underretning for bestyrelsen for Helsingør Politis Idrætsforening.

Sejlerafdelingens formue og kassebeholdning skal indsættes i bank/sparekasse el. lignende.


§ 14

Vedtægtsændringer:

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 dele af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 15

Sejlerafdelingens opløsning:

Sejlerafdelingen kan kun opløses, når det sker på én i samme anledning indkaldt generalforsamling, der skal indkaldes efter reglerne i § 10.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af Sejlerafdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at forslaget om opløsning vedtages med mindst ¾ dele af de afgivne stemmer.

Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Ved opløsning tilfalder Sejlerafdelingens formue og øvrige aktiver Helsingør Politis Idrætsforening.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. maj 1993.

Ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 12. april 1994, ved generalforsamling den 6. marts 1996, ved ekstraordinær generalforsamling den 27. april 1998, ved generalforsamlingen den 26. marts 2008 samt 18 marts 2010.

Endeligt er Vedtægterne ændret ved generalforsamlingen den 11. Marts 2020